Adatkezelési tájékoztató

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Malomkert Kft.

Székhely: 2890 Tata, Tópart u 19

Cégjegyzékszáma: Cg. 11-09-026534

Adószám: 26575412-2-11

Honlap: www.malomeskacsa.hu

(a továbbiakban az Adatkezelő)

Ha bármilyen kérdése van az Adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban, akkor a következő elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba:

Email cím: sales@malomeskacsa.hu

Telefonszám: 06-30-4888-180

2. TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA ÉS CÉLJA

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.malomeskacsa.hu címen elérhető weboldalak (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott és csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Cégünk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és tiszteletben tartja a Felhasználó önrendelkezési jogát. A tájékoztató célja, hogy információt adjon arról, hogy hogyan kezeljük és védjük a ránk bízott személyes adatokat, valamint, hogy bemutassuk, hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdés merülne fel Önben.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

– az Adatkezelő személyét,

– az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,

– az adatok kezelésének jogalapját,

– az adatkezelés módját (ideértve az Adatkezelő általi hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),

– az adatkezelés célját,

– az adatkezelés idejét, továbbá

– az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és

– a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 

– Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

4. ALAPFOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve a megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

5. ALAPELVEK

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség elve).

Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak (adattakarékosság elve).

Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük (pontosság elve).

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható (korlátozott tárolhatóság elve).

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok kockázatokkal arányos biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő felel a fentiek betartásáért, valamint igazolja az elveknek való megfelelést (elszámoltathatóság elve).

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

A személyes adatok kezelését úgy végezzük, hogy legalább az alábbi feltételek egyike teljesül: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

7. VENDÉGEINKHEZ KAPCSOLDÓ ADATKEZELÉSEK

Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk Öntől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

Kamerás megfigyelés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kamerás megfigyelést alkalmazunk, melynek során rögzítjük az Ön képmását, területünkön belüli mozgását. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

ADATKEZELŐK 

ADATKEZELÉS  CÉLJA

TERÜLET CÍME

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

ADATFELDOLGOZÓK

.Malomkert Kft.

Adatkezelő ingó és ingatlan vagyonának védelme, a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek vagyontárgyainak védelme, továbbá nagyösszegű készpénz védelme, valamint tűz- és balesetmegelőzés céljából alkalmazza a videókamerás megfigyelő rendszert.

2890 Tata, Tópart u. 19.

3 munkanap

Derik Technika Kft. 2890 Tata, Almási u. 32.

Honlapunkhoz kapcsolódó adatkezelések

ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATMEZŐK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók azonosítása, a látogatottság mérésére, egyéb statisztikai célok

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

– IP cím
– A látogatás időpontja
– A meglátogatott aloldalak adatai
– Az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Kijelölt munkatársaink, valamint a honlap működtetőjének kijelölt munkatársai 

Sütikezelésben foglaltak szerint

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATOK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása és a számviteli törvénynek és egyéb adójogszabályoknak történő megfelelés céljából.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a számvitelről szóló jogszabály (2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2)) alapján

– Név
– Lakcím 

Kijelölt munkatársaink

A számla kiállításától számított 8 év

Ügyfélszolgálati vagy panasz ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATOK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Ön és az ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján

– Név
– Cím

– E-mail cím

– Telefonszám 

Kijelölt munkatársaink

Bejelentéstől számított 3 év

Hírlevél küldése

ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATMEZŐK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

A Felhasználóval történő kapcsolattartás, szolgáltatások bemutatása, promóciók ismertetése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

– Név
– E-mail cím

Kijelölt munkatársaink, valamint a honlap működtetőjének kijelölt munkatársai 

Hozzájárulás visszavonásáig.

A hírleveleinkről bármikor leiratkozhat a levelek alján található linken vagy bármely elérhetőségünkön keresztül.

Foglalás

ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATMEZŐK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

Szobafoglalás, rendezvényhelyszín foglalásának lebonyolítása, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogszabályon (1990. évi C. tv. 30-31.§) alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

név, e-mail cím, telefonszám, lakcíme, szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek száma, (gyermekek száma, életkora)

Kijelölt munkatársaink

Az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig
Kivéve:
– név lakcím: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig
– a vendégek neve életkora: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) és 202.§ (1) alapján a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Turizmus törvény 9/H § szerinti adatkezelés NTAK

ADATKEZELÉS CÉLJA

JOGALAP

ADATMEZŐK

HOZZÁFÉR

TÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az érintett és más személyek jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény 9/H.§ szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

1. a szálláshely-szolgáltatást igénybe vendég
– családi és utóneve,
– születési családi és utóneve,
– születési helyét és ideje, nemét, állampolgársága
– anyja születési családi és utóneve,
– személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatai, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye,
2. a szálláshely-szolgáltatás címe, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejezési időpontja

Kijelölt munkatársaink

és a Magyar Turizmus Ügynökség

A tudomásra jutást követő első év utolsó napja

A weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (pl. nyereményjátékokhoz, promóciókhoz), azonban ezek megadása önkéntes, az Adatkezelő az adatkezelésről eseti tájékoztató formájában tájékoztatja a Felhasználókat, és a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra, adott aktivitáshoz kapcsolódóan és az ahhoz szükséges időtartamban használja fel. Ezekre az adatkezelésekre is egyebekben a jelen Adatkezelési Tájékoztató az irányadó.

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is (pl. megosztás, lájkolás stb.), azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

A weboldalt látogatóktól csak akkor kérjük személyes adataik megadását, ha szolgáltatásainkat használni szeretnék. Látogatóinkat nem profilozzuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

8. AZ ADATKEZELÉS SORÁN IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 

ADAT-FELDOLGOZÓ 

ADAT-TOVÁBBÍTÁS CÉLJA

ADATOKON VÉGZETT MŰVELETEK

ADAT-TOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA

TOVÁBBÍTOTT ADATMEZŐK

HOZZÁFÉRÉS IDŐTARTAMA

Batori Group Kft.

1136 Budapest

Tátra utca 5/a

Weboldal tárhelyszolgáltatás és weboldal-karbantartás

Betekintés, mentés, tárolás, megsemmisítés

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

IP cím

Sütikezelésben foglaltak szerint

Facebook (META Inc.)

Facebook pixel, süti

Adatok gyűjtése, rögzítése, felhasználása, lekérdezése, tárolása, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),

látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal

Legfeljebb 3 hónapig

Google LLC 

Google 

 • hirdetési süti 
 • analitikai sütik

Adatok gyűjtése, rögzítése, felhasználása, lekérdezése, tárolása, megsemmisítése

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),

látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal

Hirdetési süti legfeljebb 2 évig 

Analitikai süti legfeljebb 1 napig ill. 1 percig

Elementor Inc.

Elementor süti

A weboldal dinamikájáért felel

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),

látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal

Nincs lejárata

Kuula Inc.

Kuula süti

Load balancing

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  operációs rendszer jellemzői (beállított nyelv),

látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal

Legfeljebb 7 nap

           

9. SÜTIKEZELÉS

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy weboldalunk sütiket használ. A weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat, hozzáférést biztosíthat a webhely használatával kapcsolatos információkhoz. A Google Analyticsben mért statisztikai adatok elemzésén keresztül tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően optimalizálni, miközben a felhasználók anonimitása minden körülmények között biztosítva van.

Adatkezelő rögzítheti azoknak a weboldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a weboldalra, és azokat is, amelyeket a weboldalról látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Weboldalainkon a cookie-k segítségével tartja nyilván

– a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat, nyelvhasználat;

– Ön nyugtázta-e, hogy elolvasta a Weboldal cookie figyelmeztetését;

– egyedi programfutási azonosítót (ún. session ID).

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük, harmadik fél számára nem adjuk át, valamint nem használjuk azonosításra, profilalkotásra.

Látogatottság elemzés: A Felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket weboldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A weboldalon gyűjtött adatokat más forrásból származó semmilyen adattal nem kapcsoljuk össze.

A weboldalon alkalmazott sütik

Google sütik

A Google sütikről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Név

Leírás

Lejárat

1p_JAR

Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Anonim

1 hónap

APISID

Google plus likeolás és megosztással kapcsolatos cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Anonim.l

2 év

HSID

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására. Ennek a  cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. Anonim.

2 év

NID

Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Anonim. 

6 hónap

SAPISID

Google plusz like-olás és megosztás lehetősége, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Anonim.

2 év

SIDCC

Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. 

3 hónap

SSID

Google térkép adatok mentésére szolgál, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Anonim

2 év

CONSENT

Google mapshez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint. Anonim statisztika.

20 év

WordPress sütik

Név

Leírás

Lejárat

iw_mobile_menu 

Jegyzi, hogy a mobil menüt mutatjuk-e vagy a desktop nézetes menüt, és a mobil menü csukva vagy nyitva van-e 

Munkamenet végén

wordpress_test_cookie  

Lekérdezi, hogy a cookie-k engedélyzve lettek-e már vagy sem.

Munkamenet végén

Közösségi oldalak (Facebook.com, Twitter.com, accounts.google.com)

Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a közösségi oldalakon. Ezek a szolgáltatások olyan cookie-kat hagyhatnak a számítógépén, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Számunkra a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Hirdetési oldalak (Google Ads, Facebook, Instagram)

A Weboldalaink hirdetési oldalak remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. Így Weboldalunk meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A Weboldal Felhasználóinak lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. Számunkra a felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Ads hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása

A böngészők beállításai között lehet engedélyezni vagy tiltani a cookie-k használatát. A beállítások módosítása előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes honlapok – így Társaságunk honlapja is – csak a cookie-k használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a cookie-k engedélyezve maradnak. 

Sütik (cookie-k) letiltása: Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Sütik (cookie-k) törlése: Minden böngészőprogram lehetővé teszi a korábban tárolt sütik törlését, így Ön bármely időpontban ezt a törlést megteheti. Ennek megvalósításához kérjük olvassa el a használt böngésző útmutatóját. Törlés esetén azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mint azt korábban megszokta.

A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat.

10ADATTOVÁBBÍTÁS

A bíróság, az ügyészség és egyéb hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelések során egyéb adatokat nem továbbítunk 3. félnek.

11. ADATTOVÁBBÍTÁS 3. ORSZÁGBA

A honlapon megadott adatokat Társaságunk nem továbbítja 3. országba, azonban a Google Sütik 3. adatait a Google 3. országba is továbbítja. A Google sütikről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/intl/en/policies/privacy.

12. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és profilalkotást a honlap használata során.

13. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő papír alapon elzárva és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, saját szerverein vagy adatfeldolgozók szerverein.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, az adatokhoz hozzáférést munkakörhöz és jogosultsághoz köti, valamint a munkavállalók részére titoktartási kötelezettséget ír elő, a nyilvánosság számára nem teszi elérhetővé. A munkavégzés során, illetve a feldolgozás alatt lévő iratokhoz csak az arra jogosult ügyintéző az Adatkezelő utasításának megfelelően férhet hozzá, a személyes adatokat tartalmazó iratokat az ügyintéző távozáskor minden esetben biztonságosan elzárva tart. 

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást és nyilvántartást olyan számítógépes program segítségével végzi, amely garantálja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak azok férjenek hozzá (jelszóval, a belépés és a műveletek naplózásával, stb.), akiknek a feladataik (munkaköri kötelezettségük) ellátása során erre szükségük van.

A Társaság biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét, biztonságos technikai környezetét.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Társaság intézkedésekkel biztosítja a következőket:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatóak,
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. 

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a honlapon vagy interneten keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

Linkek: Az Adatkezelő weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el azoknak az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó más külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

14. HOGYAN FOGADJA EL ÉS MIT JELENT, HA ÖN ELFOGADJA AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT

Amennyiben Ön használja a weboldalunkat, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Amikor Ön úgy dönt, hogy weboldalon lévő űrlapo(ko)n kitölti a kötelező adatokat és rákattint az Elküld (vagy azzal egyenértékű) gombra, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne töltse ki személyes adataival az űrlapot, ne küldje el az űrlapot a megfelelő gomb megnyomásával és ne használja a weboldalt!

Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le asztalfoglalást, akkor is fontos, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

15. FELHASZNÁLÓK JOGAI

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):

  1. hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz
  2. helyesbítést kérhet
  3. kérheti az adatai törlését (elfeledtetéshez való jog)
  4. kérheti az adatkezelés korlátozását
  5. hordozhatja az általunk kezelt adatokat
  6. tiltakozhat az adatok kezelése ellen
  7. személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást visszavonhatja.

A.) A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

(3) – (4) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

B.) A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

C.) A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban került sor. 

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető: 

a) ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, illetve ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből, 

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

D.) A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

E.) A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése 

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

F.) A GDPR 21. cikke alapján az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) – (3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

G.) A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

16. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő egy hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben 10.000 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön – általunk kezelt – személyes adatainak másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Az intézkedésünkkel kapcsolatban, illetve érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja Ön belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság előtt is, az Ön választásának megfelelően.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

Hatóság neve:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Címe:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon:

+36 (1) 391-1400 

Fax:

+36 (1) 391-1410 

Honlap:

www.naih.hu

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az Adatkezelő jelen dokumentum elején megadott e-mail címére.

17. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkori aktuális Adatkezelési Tájékoztatót a honlapon tesszük elérhetővé.

hu_HUHungarian